สถานเอกอัครราชทูต 

รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และ ใบสัญญา ดังนี้

คูหาร้านอาหาร [CLICK]
คูหาผลไม้ [CLICK]
คูหาเครื่องดื่ม [CLICK]
 คูหาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ [CLICK]
 คูหาซุปเปอร์มาร์เก็ต [CLICK]
คูหา NGO/NPO [CLICK]

ใบสัญญา [CLICK]

Capture TH

รายละเอียดเพิ่มเติม [CLICK]

tf logo1

Add Friend

© Official Site Thai Festival Tokyo. All rights reserved.