สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิจับฉลากพื้นที่คูหาเพื่อออกร้าน ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้าน [CLICK]
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน [CLICK]
รายชื่อ คูหาร้านอาหาร [CLICK]
รายชื่อ คูหาผลไม้และเครื่องดื่มน้ำผลไม้สด [CLICK]
รายชื่อ คูหาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ [CLICK]
รายชื่อ คูหาเครื่องดื่ม [CLICK]
รายชื่อ คูหา NGO/NPO [CLICK]

tf logo1

Add Friend

© Official Site Thai Festival Tokyo. All rights reserved.