สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิจับฉลากพื้นที่คูหาเพื่อออกร้าน ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้าน [CLICK]
แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน [CLICK]
รายชื่อ คูหาร้านอาหาร [CLICK]
รายชื่อ คูหาผลไม้ [CLICK]
รายชื่อ คูหาเครื่องดื่ม [CLICK]
รายชื่อ คูหาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ [CLICK]
รายชื่อ คูหาซุปเปอร์มาร์เก็ต [CLICK]
รายชื่อ คูหา NGO/NPO [CLICK]

20190315 announcement th 1

20190315 announcement th 2

tf logo1

Add Friend

© Official Site Thai Festival Tokyo. All rights reserved.