สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิจับฉลากพื้นที่คูหาเพื่อออกร้าน ดังนี้


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้าน [CLICK]

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน [CLICK]

รายชื่อ คูหาร้านอาหาร [CLICK]

รายชื่อ คูหาผลไม้ [CLICK]

รายชื่อ คูหาเครื่องดื่ม [CLICK]

รายชื่อ คูหาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ [CLICK]

รายชื่อ คูหาซุปเปอร์มาร์เก็ต [CLICK]

รายชื่อ คูหา NGO/NPO [CLICK]

20190315-announcement-th-2