สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดการประชุมผู้มีสิทธิออกร้านและจับสลากกำหนดที่ตั้งคูหาในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลาตั้งแต่ 14.30 น. ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต

โดยผูัรับเหมาจัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 18 จะส่งรายละเอียดการประชุมฯ ทางโทรสาร ให้แก่ผู้มีสิทธิออกร้านที่ชำระเงินครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป