YOOtheme

ขอแจ้งให้ทราบว่า การประกาศผลการคัดเลือกผู้ออกร้านงานเทศกาลไทยประจำปี 2555

จะเลื่อนไปเป็นวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555

และขออภัยผู้สมัครทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

                                                                                                                                     23 มีนาคม 2555

th_fest2012_895-160

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจของไทยในกรุงโตเกียว
กำหนดจะจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 13
 ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12-13 พฤษภาคม 2555
ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่างๆ


 

ประกาศ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

เรื่อง การออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 13

วันเสาร์ที่12 และวันอาทิตย์ที่13 พฤษภาคม 2555

download_thaifest_th


บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมออกร้านในงานฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การแบ่งประเภทคูหาการออกร้าน

1.1        คูหาร้านจำหน่ายอาหาร

1.2        คูหาจำหน่ายผลไม้

1.3        คูหาร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ

1.4        คูหาร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม

1.5    คูหาอื่นๆ

หมายเหตุ จำนวนคูหาและอัตราค่าออกร้านของแต่ละประเภทกิจการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปเมื่อได้รับการประเมินราคาจากบริษัทผู้รับเหมาจัดงาน 

 

2. อุปกรณ์ประจำภายในคูหาจำหน่ายอาหาร 

2.1   เต็นท์ขนาดพื้นที่ประมาณ 13 ตารางเมตร (3.6 X 3.6 ม.) ต่อคูหา

2.2   โต๊ะ 2 ตัว เก้าอี้พับ 2 ตัว ผ้าคลุมโต๊ะ

2.3   ป้ายชื่อคูหา (W900 x H250)

2.4   อุปกรณ์ดับเพลิง  (1 ถังต่อ 2 คูหา)

2.5   หลอดไฟส่องสว่างภายในคูหา 1 หลอด (FL 40 w)

2.6   กำลังไฟ ไม่เกินคูหาละ 1.5 กิโลวัตต์ (1.5 kw x 1 จุด)

2.7   น้ำประปา

2.8   บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงเวลาการจัดงาน

2.9   ตู้เย็นขนาด 170 ลิตร (W545 x D600) เครื่องทำน้ำร้อน อ่างล้างมือและอ่างล้างภาชนะ ตามข้อกำหนดของฝ่ายอนามัยเขตชิบุยะ

หมายเหตุ ขนาดพื้นที่และอุปกรณ์ในคูหาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และตามความต้องการของแต่ละร้านโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเอง

3. อุปกรณ์ประจำภายในคูหาจำหน่ายผลไม้

3.1  เต็นท์ขนาดพื้นที่ประมาณ 13 ตารางเมตร (3.6 X 3.6 ม.) ต่อคูหา

3.2  โต๊ะ 2 ตัว เก้าอี้พับ 2 ตัว ผ้าคลุมโต๊ะ

3.3  ป้ายชื่อคูหา (W900 x H250)

3.4  หลอดไฟส่องสว่างภายในคูหา 1 หลอด (FL 40 w)

3.5  กำลังไฟ ไม่เกินคูหาละ 1.5 กิโลวัตต์ (1.5 kw x 1 จุด)

3.6  น้ำประปา

3.7  บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงเวลาการจัดงาน

3.8  ตู้เย็นขนาด 170 ลิตร (W545 x D600) เครื่องทำน้ำร้อน อ่างล้างมือและอ่างล้างภาชนะ ตามข้อกำหนดของฝ่ายอนามัยเขตชิบุยะ

หมายเหตุ ขนาดพื้นที่และอุปกรณ์ในคูหาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และตามความต้องการของแต่ละร้านโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเอง

4.  อุปกรณ์ประจำภายในคูหาจำหน่ายเครื่องดื่มและคูหาอื่นๆ 

4.1 เต็นท์ขนาดพื้นที่ 3.6 X 3.6 ม. (13 ตารางเมตร) ต่อคูหา

4.2 โต๊ะ 2 ตัว เก้าอี้พับ 2 ตัว ผ้าคลุมโต๊ะ

4.3 ป้ายชื่อคูหา (W900 x H250)

4.4 หลอดไฟส่องสว่างภายในคูหา 1 หลอด (FL 40 w)

4.5 กำลังไฟ ไม่เกินคูหาละ 1.5 กิโลวัตต์

4.6 บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงเวลาการจัดงาน

หมายเหตุ ขนาดพื้นที่และอุปกรณ์ในคูหาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และตามความต้องการของแต่ละร้านโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเอง

 

5. เงื่อนไขในการสมัครและออกร้าน 

5.1  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ประกอบการ ร้านค้า บุคคลหรือองค์กรที่ประสงค์จะออกร้านในงานเอง

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิที่จะถอนการอนุญาตออกร้าน หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครและผู้ออกร้านไม่ใช่บุคคลเดียวกัน มีการใช้ใบอนุญาตของบุคคลอื่นเพื่อออกร้าน โอนสิทธิการออกร้านหรือเช่าช่วงสิทธิการออกร้าน

5.2  ผู้ประสงค์จะออกร้านจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

(ชื่อร้านและชื่อบุคคลติดต่อ กรุณากรอกทั้งภาษาไทย ญี่ปุ่นและอังกฤษ) โดยมีรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

 

5.2.1 ผู้ประกอบการร้านอาหาร

(1) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารที่ออกโดยหน่วยราชการญี่ปุ่นซึ่งยังไม่หมดอายุ

(2) รูปถ่ายสภาพหน้าร้าน ภายในร้านอาหารและครัวที่ประกอบอาหาร

(3) ใบสมัคร

 

5.2.2 ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลไม้

(1) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือใบรับรองการจัดตั้งองค์กร ออกโดยหน่วยราชการญี่ปุ่นซึ่งยังไม่หมดอายุ

(2) รูปถ่ายตัวอย่างสินค้าที่จะจำหน่ายในงาน

(3) ใบสมัคร

 

5.2.3) ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ

(1) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือใบรับรองการจัดตั้งองค์กร ออกโดยหน่วยราชการญี่ปุ่นซึ่งยังไม่หมดอายุ

(2) รูปถ่ายตัวอย่างสินค้าที่จะจำหน่ายในงาน

(3) ใบสมัคร

 

5.2.4 ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม

(1) สำเนาใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอกอฮอล์ ออกโดยหน่วยราชการญี่ปุ่นซึ่งยัง

ไม่หมดอายุ

(2) รูปถ่ายตัวอย่างสินค้าที่จะจำหน่ายในงาน

(3) ใบสมัคร

 

หมายเหตุ ผู้ประกอบการจากประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานโดยตรงต่อไปและจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการออกร้านตามระเบียบ

 

5.3  อาหาร ผลไม้ และสินค้าที่จะจัดจำหน่าย ตลอดจนการบริการที่จะนำเสนอภายในงาน

ต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายต้องชำระภาษีอย่างถูกต้อง และผ่านขั้นตอนการนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายญี่ปุ่น

5.4  ผู้ออกร้านต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางการญี่ปุ่น และระเบียบการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนด การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ อาจส่งผลให้ถูกระงับการออกร้านในครั้งนี้ รวมทั้งงานหรือกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจัดขึ้นในอนาคต

 

5.5 สถานเอกอัครราชทูตฯ อนุญาตให้คูหาจำหน่ายเครื่องดื่มเท่านั้นที่มีสิทธิในการจำหน่ายเครื่องดื่ม(เครื่องดื่มแช่เย็นที่สามารถเปิดฝาดื่มภายในงานได้ทันที)ให้กับผู้เข้าร่วมงานดื่มภายในงานได้ เเละไม่อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มที่บรรจุอยู่ในขวดเเก้วโดยเด็ดขาด

 

5.6 ห้ามคูหาประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 5.5 จำหน่ายเครื่องดื่มแช่เย็นหรือเปิดฝาให้ผู้เข้าร่วมงานดื่ม

6. ระยะเวลาการสมัครเพื่อออกร้าน 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

Royal Thai Embassy (Thai Festival 2012)

2-2-1, Kudan-minami, Chiyoda-ku, Tokyo

102-0074

หมายเลขโทรศัพท์ : 03 – 3222 - 4101 ต่อ 203   236 หรือ 239

หมายเลขโทรสาร  : 03 – 3222 - 4114

ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯสงวนสิทธิไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่มีเอกสารครบตามที่กำหนดและใบสมัครที่ส่งช้ากว่ากำหนดเวลาที่กำหนดไว้นี้

หมายเหตุ ระยะเวลาการสมัครของผู้ประกอบการจากประเทศไทย จะกำหนดต่างหาก

 

7. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ออกร้าน 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมออกร้านโดยพิจารณาจากความพร้อมของเอกสารที่นำส่งมาคุณสมบัติ ความเหมาะสมของผู้สมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดออกร้านประมาณวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ทางโฮมเพจงานเทศกาลไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ (www.thaifestival.jp)

ทั้งนี้ หากปรากฏว่าร้านที่มีคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมมีจำนวนมากกว่าจำนวนคูหาที่กำหนด สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมในการคัดเลือกต่อไป อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านสละสิทธิ หรือถูกถอนสิทธิการออกร้านในภายหลัง สถานเอกอัครราชทูตฯอาจพิจารณาเชิญผู้ประกอบการที่เหลือที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมออกร้านแทน  

8. การชำระค่าออกร้าน 

8.1  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับการชำระเงินค่าออกร้านพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิออกร้านประมาณวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 

8.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ออกร้าน จะต้องชำระค่าออกร้านครบเต็มจำนวน โดยอาจชำระโดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดภายใน 

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 โดยผู้ออกร้านจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน

8.3 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะถือวันที่ได้รับชำระเงินสดหรือวันที่เงินถูกโอนเข้าบัญชีเป็นวันชำระเงิน

ผู้ออกร้านที่ไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิการออกร้าน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเชิญผู้สมัครออกร้านที่อยู่ในบัญชีสำรองออกร้านแทน

8.4 ค่าออกร้านที่ชำระแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิไม่คืนค่าออกร้านให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

8.5 เงื่อนไขการชำระเงินค่าออกร้านของผู้ประกอบการจากประเทศไทยจะกำหนดต่างหาก

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทามิ ฮาชิโมโต / คุณชาคริต /คุณปวิตรา / คุณอมรพันธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 03-3222-4101 ต่อ 200 203 236 หรือ 239

download_thaifest_th

 

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

27 กุมภาพันธ์ 2555