YOOtheme

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 กรุงโตเกียว

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิจับฉลากพื้นที่คูหาเพื่อออกร้าน ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้าน [CLICK]

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน [CLICK]

รายชื่อ คูหาร้านอาหาร [CLICK]

รายชื่อ คูหาผลไม้และเครื่องดื่มน้ำผลไม้สด [CLICK]

รายชื่อ คูหาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ [CLICK]

รายชื่อ คูหาเครื่องดื่ม [CLICK]

รายชื่อ คูหา NGO/NPO [CLICK]

announcement-th_20170323-1
announcement-th_20170323-2